Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Dienstverlening door Lijftime

Lijftime stelt gedurende de duur van de overeenkomst en tijdens openingsuren aan de klant de voor de kuur benodigde ruimten, apparatuur en personeel ter beschikking en reserveert in het kader van de overeengekomen kuur de betreffende tijd, apparatuur en personeel.

Artikel 2. Betalingsverplichting van klant

De klant kan kiezen voor betaling ineens, of betaling van de in de overeenkomst aangegeven aantal maandelijkse termijnen. Bij betaling ineens krijgt de klant een korting van 5%. Bij een betaling in termijnen kan het termijnbedrag maandelijks per pin of contant bij de balie worden voldaan, of middels een automatische bankoverschrijving per bank op de 1e dag van de maand. Mocht er een betalingsachterstand ontstaan sturen wij de kant via de app een betaalverzoek.

Indien de klant geen gebruik maakt van de behandeling of een deel daarvan, ontslaat dat haar niet van de maandelijkse betalingsverplichting.

Artikel 3. Tijdelijke onderbreking van de overeenkomst

In geval van ziekte, zwangerschap of andere zwaarwegende redenen kan de overeenkomst, in onderling overleg, tijdelijk worden onderbroken. Onderbreking, om welke reden dan ook, heeft geen opschortende werking voor de betalingstermijnen.

Artikel 4. Duur van het abonnement

Voor ieder abonnement geldt een einddatum. Een kwartaalabonnement mag maximaal uitlopen tot 4 maanden, een halfjaar abonnement tot 8 maanden en een jaarabonnement tot 15 maanden. Binnen deze periode moeten de aantal lessen die het abonnement inhoudt opgemaakt worden en anders komen ze te vervallen.

Artikel 5. Afzeggen van les

De les die staat gepland dient de klant maximaal 12 uur van tevoren af te zeggen. Anders wordt de les doorberekend.

Artikel 6. Verklaring van klant

De klant verklaart gezond te zijn en de oefeningen (liggend) uit te kunnen voeren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Lijftime aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toestaat, voor schade als gevolg van lichamelijk letsel en/of verlies of beschadiging van meegebrachte zaken. 

Artikel 8. Volledigheid

Deze overeenkomst geeft de afspraken tussen beide partijen weer. Gewijzigde of aanvullende afspraken zijn rechtsgeldig als deze zijn vastgelegd in een door beide partijen opgestelde en ondertekende overeenkomst. 

Artikel 9. Klantgegevens

Klant is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Lijftime de gegevens van de klant opslaat in een geautomatiseerd systeem. Deze gegevens worden uitsluitend voor de bedrijfsvoering van Lijftime gebruikt. Lijftime respecteert de privacy van al haar klanten en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke gegevens die de klant aan ons verschaft. Lijftime verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de bedrijfsvoering.